A A A K K K
для людей із порушенням зору
Наркевицька громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Рішення про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади

Рішення про затвердження Положення про

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 

для проведення незалежної оцінки комунального

майна Наркевицької селищної об’єднаної

територіальної громади

 

З метою виконання вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та забезпечення ефективного управління комунальним майном Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади, керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наркевицькма селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади (далі - Положення, додається).

2. Затвердити склад конкурсної комісії Наркевицької селищної ради з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади (додаток 2 до Положення).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

4. Довести вказане рішення усім зацікавленим особам.

Селищний голова                                                             Л.В. Гула

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення ____ сесії

Наркевицької селищної ради

від «___» ______ 2018 р. № __

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади (далі - Положення)

 

І. Загальні положення.

1.1. Це Положення розроблене відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Закону України «Про оцінку землі» та інших законодавчих та нормативно-правових актів. Положення визначає порядок конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення робіт з незалежної оцінки комунального майна (в тому числі експертної грошової оцінки земельних ділянок) Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади.

1.2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні документи, що подаються до конкурсної комісії;

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості та строку виконання робіт з оцінки майна;

підтвердні документи - документи, які визначають правовий статус претендента та містять інформацію про склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з незалежної оцінки майна, їх практичний досвід, а також відповідні документи, що підтверджують право на проведення таких робіт;

претендент - суб’єкт оціночної діяльності, який подав до конкурсної комісії необхідну документацію, передбачену умовами конкурсу;

суб’єкти оціночної діяльності - суб’єкти господарювання, що отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

учасник конкурсу - суб’єкт оціночної діяльності, який подав документи, що відповідають умовам конкурсу, і якого допущено до участі в конкурсі.

1.3. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією (далі - комісія), утвореною Наркевицькою селищною радою (додаток 1).

Кількісний та якісний склад комісії затверджується рішенням Наркевицької селищної ради.

1.4. Очолює комісію голова. Голова комісії скликає засідання та головує на засіданнях комісії, представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.

1.5. Секретар комісії готує матеріали для розгляду на засіданні комісії та оформляє протоколи засідань комісії.

1.6. До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

1.7. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності передбачено наявність:

- відповідної кваліфікації оцінювачів, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів;

- досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

- письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

 

II. Підготовка до проведення конкурсу

2.1. З метою визначення умов конкурсу та опублікування оголошення про проведення конкурсу балансоутримувачі подають до конкурсної комісії лист з обґрунтуванням необхідності проведення незалежної оцінки комунального майна та інформацію про об’єкти оцінки.

2.2. Конкурсна комісія визначає умови конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна та приймає рішення про оголошення конкурсу.

2.3. Інформація про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності має містити: 

- дату, час і місце проведення конкурсу; 

- відомості про об’єкт оцінки: найменування та місцезнаходження об’єкта оцінки, мета проведення незалежної оцінки; 

- кінцевий термін подання документів; 

- строк виконання робіт у календарних днях (за потреби); 

- перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії; 

- вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні, вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна); 

- відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони.

2.4. Інформація про проведення конкурсу публікується в друкованих засобах масової інформації місцевого рівня та може бути опубліковано додатково в інших засобах масової інформації або розміщено на сайті Наркевицької селищної ради.

2.5. Претенденти подають до комісії конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс» із зазначенням об’єкта і дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, належать: 
 - заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 2); 

  • копії установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи); 

  • копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; 

  • письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; 

  • копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

  • інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо); 

  • згода на обробку персональних даних.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити: 

- пропозицію щодо ціни виконання робіт; 

- пропозицію щодо строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу;

2.6. Конкурсна документація подається за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

2.7. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

 

III. Порядок проведення конкурсу

3.1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше половини її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників.

3.2. У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності комісія приймає рішення щодо оголошення повторного конкурсу. Якщо на участь у повторному конкурсі надійде заява тільки від претендента, який подавав свою конкурсну пропозицію на попередньому конкурсі, комісія приймає рішення про укладення з ним договору на виконання робіт із незалежної оцінки майна. При цьому претендент не може внести нову пропозицію та зобов’язаний підтвердити чинність попередньої пропозиції.

3.3. В день проведення конкурсу відбувається засідання комісії, на якому розглядається конкурсна документація претендентів. Конверти учасників конкурсу з конкурсною документацією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. За письмовою заявою претендента підготовлена ним конкурсна документація може бути повернута після затвердження протоколу засідання.

3.4. При обранні переможця із числа учасників конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

     -      запропонована учасником конкурсу вартість робіт:

  1. балів – найменша пропозиція;

12        балів – друга за найменшою пропозиція;

8          балів – третя за найменшою пропозиція;

7          балів – інші пропозиції;

  • запропонований учасником конкурсу строк виконання робіт:

5          балів – найменша пропозиція;

4          бали – друга за найменшою пропозиція;

3          бали – інші пропозиції;

  • кількість звітів про незалежну оцінку майна, що складені за попередні 24 місяці:

3          бали – найбільша пропозиція;

2          бали – друга за найбільшою пропозиція;

1          бал – інші пропозиції.

3.5. Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору оцінювачів майна згідно з додатком 3 до цього Положення.

За результатами голосування за більшості голосів членів комісії, присутніх на засіданні, переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників. У таких випадках комісія переносить прийняття рішення про визнання переможця конкурсу на наступне засідання та може запропонувати усім учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо умов оплати робіт та додаткові відомості щодо досвіду з оцінки майна або призначити повторний конкурс.

3.6. Результати конкурсу оформляються протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени комісії.

3.7. Комісія стосовно кожного об’єкта оцінки за результатами голосування також може визначати учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір на проведення оцінки майна, у разі не укладення такого договору з переможцем конкурсу або його відмови від виконання робіт за договором.

3.8. Після проведення конкурсу комісія письмово (або в інший спосіб) інформує учасників конкурсу про своє рішення та надає копію протоколу балансоутримувачу майна.

3.9. На підставі протоколу конкурсної комісії балансоутримувач комунального майна, яке підлягає оцінці, укладає з переможцем конкурсу договір про виконання робіт з незалежної оцінки відповідного майна (додаток 4).

3.10. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку конкурсна комісія приймає рішення про повторне оголошення конкурсу.

 

 

Селищний голова                                                            Л.В. Гула

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

СКЛАД

конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності

для проведення незалежної оцінки комунального майна

Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади:

____Борисюк В.М.____ – __перший заступник селищного голови____________– голова комісії;

_____Козак Т.М.______ – __секретар селищної ради______________________ – секретар комісії;

члени комісії:

____Богомазюк М.В.___– __начальник відділу обліку та звітності__________________________;

____Петрук Н.П.______ – __начальник фінансового відділу______________________________ ;

____Павлюк І.О.______ – __голова постійної комісії з питань бюджету фінансів______________;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

До конкурсної комісії Наркевицької селищної

ради з відбору cуб’єктів оціночної діяльності

Заявник ____________________________________

                           (найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи - підприємця)

Керівник ____________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові; посада)

Код за ЄДРПОУ, /реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) _________________________________________________________________

 

Місцезнаходження (місце проживання) ___________________, ______________________________________________________ телефон, телефакс _____________________________________

 

 

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 

 

 

 

Прошу дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки ___________________________________________________________________.

(повна назва об’єкта)

 

 

 

"___" ____________ 20___ року

(дата заповнення заяви)

 

______________ (підпис)

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

Конкурсна комісія:

1. __________________

2. __________________

3. __________________

4. __________________

5. __________________

6. ___________________

7. ____________________

ВІДОМІСТЬ

підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавця

(послуг з виконання робіт із оцінки комунального майна)

з/п

Учасник конкурсу

Кількість набраних балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії __________________________ (підпис) (ініціали, прізвище)

Секретар комісії ________________________ (підпис) (ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

на проведення незалежної оцінки комунального майна

 

смт. Наркевичі                                                                                  «___» _____________20_ року  

 

Наркевицька селищна рада (балансоутримувач майна) в особі селищного голови Гули Любові В’ячиславівни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - ЗАМОВНИК) з однієї сторони та

______________________________________________________________________________ в особі _______________________ ___________________________________, який діє на підставі ліцензії від__________ №____, (далі - СУБ’ЄКТ оціночної діяльності), з іншої сторони уклали між собою цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а СУБ’ЄКТ оціночної діяльності приймає на себе обов’язки щодо виконання робіт з проведення незалежної оцінки майна _____________________________, що знаходиться за адресою: ______________________________________________________ .

 

1.2. Мета проведення незалежної оцінки майна _______________________________________

_______________________________________________________________________________.

1.3. Термін виконання робіт за цим Договором _____________________ календарних днів.

 

2 . ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість робіт, зазначених у п. 1.1. цього Договору, визначається у розмірі ____________ ______________________________________________________________________ гривень.

(сума цифрами та прописом)

2.2. Розрахунок за виконану роботу здійснюється не пізніше десятого дня з часу підписання ЗАМОВНИКОМ акта приймання - передачі робіт з незалежної оцінки майна.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ЗАМОВНИК зобов’язаний, не пізніше третього робочого дня з дня укладення цього договору передати СУБЄКТУ оціночної діяльності наступні документи:

- копію інвентаризаційної справи на нерухоме майно; 
 - копія документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди).

 

3.2. СУБ’ЄКТ оціночної діяльності зобов’язаний провести оцінку до «__» _________20__ р.

 

4. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ - ПЕРЕДАЧІ РОБІТ

4.1. Після завершення робіт СУБЄКТ оціночної діяльності передає ЗАМОВНИКУ звіт про незалежну оцінку майна, оформлений у встановленому порядку.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1 За невиконання незалежної оцінки майна у термін, передбачений цим Договором, СУБ’ЄКТ оціночної діяльності сплачує пеню у розмірі 0,1 відсотка від вартості робіт за цим Договором за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково сплачує штраф у розмірі семи відсотків вартості робіт за цим Договором.

 

6. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1 Цей Договір може бути розірваним за взаємною згодою сторін або з ініціативи будь-якої із сторін у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1 Договір діє з моменту його підписання та до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за договором.

 

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН

 

                     ЗАМОВНИК                                           СУБ’ ЄКТ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

НАРКЕВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА                      __________________________________

_______________________________                           __________________________________

_______________________________                           __________________________________

_______________________________                           __________________________________

_______________________________                           __________________________________

_______________________________                           __________________________________

М. П.                                                                               М. П.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь