Наркевицька селищна рада Хмельницького району Хмельницької області громада
Хмельницька область, Хмельницький район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Наркевицької селищної ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік»

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення міської ради «Про місцеві податки і збори» з додатками до цього рішення.

Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

У разі не встановлення місцевих податків і зборів, передбачених статтею 10 Податкового кодексу України, рішенням міської ради, такі податки і збори сплачуються платниками у  порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками.

Враховуючи, вищевикладене, відділом обліку та звітності селищної ради щорічно розробляється проект рішення „ Про місцеві податки і збори ” та оприлюднюється на сайті  селищної ради.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 

ІІ. Ціль регулювання

 

Основною метою розробки проекту є забезпечення практичної реалізації статей 10, 265, 266, 267, 268, 2681, 269 , глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України  шляхом  встановлення місцевих податків і зборів на території Наркевицької селищної ОТГ. Проектом  рішення передбачається затвердити місцеві податки і збори :

податки 1) податок на майно, який складається з: податку на нерухоме майно, відмінне  від земельної ділянки; транспортного податку; плати за землю;

2) єдиний податок;

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії селищної ради та не приймати рішення селищної ради «Про місцеві податки і збори»

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 5 розділу ХV «Перехідні положення» Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню міського бюджету в можливих обсягах.

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про місцеві податки і

Прийняття   даного   рішення    селищної                      ради забезпечить встановлення чітких та прозорих

 

збори»

механізмів справляння та сплати місцевих податків   і   зборів   на    території                    селищної  та відповідне наповнення місцевого бюджету. Забезпечення             фінансової                           основи самостійності        органу                  місцевого самоврядування.

 

 

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

1.Забезпечення відповідних надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

2.Створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його оприлюднення

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

Отримання можливості для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця громади

Час затрачений на вивчення нормативно-правової бази з даного питання

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків і зборів

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Загальна кількість суб’єктів господарювання по Наркевицькій селищній  ОТГ

-юридичні

- фізичні

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

3

26

 

 

 

 

 

 

12

26

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

4

5

26

 

35

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1    Сумарні витрати для

0

 

суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці

«Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

 

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці

«Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

0

 

ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Встановлення ставок за мінімальним розміром

Альтернатива 2

3

Встановлення запропонованих ставок, але вони є не максимально можливі.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

1

0

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

3

0

Проблема існувати не буде

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Існування проблеми

Х

Альтернатива 2

Часткове вирішення проблеми

0

 

  1. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Основними механізмами, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми  є  встановлення місцевих податків і зборів. По кожному виду місцевого податку і збору визначається база оподаткування, податкові агенти та затверджуються ставки місцевих податків і зборів на території  Наркевицької селищної  ОТГ.

VI.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні  та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємництва відсутні.

 

Тест малого підприємництва додається.

 

В И Т Р А Т И

на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За        п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0

0

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0

0

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0

0

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

0

0

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

0

8

Інше (уточнити), гривень

0

0

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8),

гривень

0

0

10

Кількість суб' єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

33

33

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

0*33=0

0*33=0

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

0

0

0

Вид витрат

Витрати на сплату податків та

Витрати за

 

 

зборів (змінених/нововведених) (за рік)

п'ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

0

0

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рк)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати       за п'ять років

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

0

0

0

0

           

 

* Вартість витрат, пов'язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного                 нагляду

(контролю)             (перевірок,

штрафних                                     санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

0

0

0

0

 

 

 

* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п'ять років

Витрати на отримання

0

0

0

0

адміністративних                                        послуг

 

 

 

 

 

(дозволів,                   ліцензій,

сертифікатів,            атестатів,

погоджень,                                 висновків, проведення незалежних / обов'язкових                                 експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

 

 

 

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

0

0

0

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

               

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва

Витрати на адміністрування регулювання для органів державної влади чи органів місцевого самоврядування відсутні.

Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

33

0

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого

0

0

0

0

0

 

рішення щодо порушення вимог регулювання

 

 

 

 

 

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури (уточнити)

 

 

 

 

 

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

0

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

0

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п'ять років, гривень

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва

0

0

0

 

 

V.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт має обмежений строк дії, що обумовлено чинністю існуючої правової бази вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

Відповідно до підпункту 4 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу України рішення    про

встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 

VI.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

  • забезпечення відповідних надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів.
  • створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;
  • кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;

 

Показники результативності

Обсяг надходжень за 2015 рік, тис.грн.

Обсяг надходжень       за 2016 рік, тис.грн.

 

Відхилення, тис.грн.

Місцеві податки і збори, всього:

6060,1

9544,9

+3484,8

 

податок на нерухоме майно

165,9

213,6

+47,7

єдиний податок

1933,9

3003,6

+1069,7

Земельний податок

615,8

1452,7

+836,9

Орендна плата за землю

3240,4

4875,8

+1635,4

Рівень              поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів

Рішення про встановлення місцевих податків і зборів, зміни до розмірів (ставок) місцевих податків і зборів оприлюднювались на сайті Наркевицької селищної  ради у визначені терміни

 

VII.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись на  етапі  його підготовки шляхом статистичного аналізу показників місцевих податків і зборів, що надходять до міського бюджету.

Повторне відстеження буде здійснюватись за три місяці до дня закінчення визначеного строку регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Відстеження результативності даного рішення покладається на відділ обліку та звітності Волочиської  міської ради за даними податкової інспекції.

Для проведення відстеження у якості цільових груп будуть залучені суб'єкти господарювання які є членами комісії по встановленню місцевих податків і зборів.

Впровадження регуляторного акта покладене на відділ обліку та звітності Наркевицької селищної ради та постійну депутатську комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та підприємництва, які відповідно до своїх повноважень забезпечують виконання засад державної регуляторної політики при прийнятті рішень селищної ради та її виконавчого комітету.

Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.

 

 

 

 

Селищний голова                            Л.ГУЛА

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

  1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 1 лютого 2016 року по 30 травня 2016 року.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради

8

Надано пропозиції щодо вдосконалення розробленого проекту акта

2

Робоча нарад з науковцями

0

 

 

2.Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 623 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 590 (одиниць) та мікропідприємництва 0 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 30,8 (відсотка) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

3.Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за   наступний рік)

Витрати за      п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування Формула:

прямі витрати на процедури повірки

0

0

0

 

 

(проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

 

 

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному

суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0

0

0

5

Інші процедури

0

0

0

6

Разом, гривень Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

623

623

623

8

Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0

0

0

У зв'язку з відсутністю сумарних витрат на виконання запланованого регулювання з боку малого підприємництва (за перший рік регулювання та за п'ять років) відсутня необхідність пропонування компенсаторних механізмів.

 

 

 

 

Селищний голова                          Л.ГУЛА

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь