Наркевицька селищна рада Хмельницького району Хмельницької області громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту селищного бюджету на 2019 рік за програмно-цільовим методом

Дата: 29.11.2018 14:17
Кількість переглядів: 719

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Наркевицький  селищний голова

 ____________ Гула Л.В.      

                           

Інструкція

 з підготовки бюджетних запитів

до проекту селищного бюджету на 2019 рік за програмно-цільовим методом

 

І. Загальні положення

 

1.1. Інструкцію щодо підготовки бюджетних запитів розроблено на виконання статті 75 Бюджетного кодексу України з метою запровадження організаційних, фінансових та інших обмежень, яких зобов’язані дотримуватися розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів, для забезпечення єдиного підходу до всіх розпорядників бюджетних коштів при формуванні показників проекту селищного бюджету.

         Ця Інструкція визначає процедуру складання бюджетних запитів головними розпорядниками (розпорядниками) коштів селищного бюджету Наркевицької селищної ради.

           1.2. Бюджетні запити розробляються головним розпорядником бюджетних коштів за участю підпорядкованих йому установ, організацій та подаються фінансовому управлінню Наркевицької  селищної ради у встановлені терміни.

  1.3. Заповнення форм бюджетного запиту дає можливість проаналізувати ефективність управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в 2017-2018 роках  в розрізі економічної класифікації а також розробити заходи по приведенню своїх зобов’язань на 2019 рік у відповідність з граничними обсягами видатків на 2019 рік.

Бюджетні запити на 2019-2021 роки складаються за типовими формами затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами і доповненнями):

Бюджетний запит на 2019-2021 роки загальний, Форма 2019-1 (далі-Форма -1) (додаток 1);

         Бюджетний запит на 2019-2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2 (далі- Форма -2) (додаток 2);

         Бюджетний запит на 2019-2021 роки додатковий, Форма 2019-3 (далі- Форма -3) (додаток 3).

 

 1.4. Форми заповнюються послідовно, тобто Форма -2 заповнюється на підставі показників Форми -1, і лише після їх заповнення, в разі необхідності, заповнюється Форма -3.

  1.5. Усі  вартісні показники у формах  повинні бути відображені в гривнях.

  1.6. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду міського бюджету на плановий бюджетний період (далі - граничні обсяги)) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду селищного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

    1.7. Розрахунок граничних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням:

прогнозних обсягів доходів селищного  бюджету;

доведених Міністерством фінансів України обсягів трансфертів з державного бюджету;

розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року №1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (зі змінами) (далі - Єдина тарифна сітка);

прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

індексу споживчих цін;

необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення не першочергових та виключення неефективних витрат тощо.

 1.8. Граничний обсяг видатків/надання кредитів  доводиться до головного розпорядника в цілому, що дає можливість головному розпоряднику здійснити розподіл граничного обсягу за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетних напрямків своєї діяльності, визначених законодавчими та нормативними документами, програмними документами соціально-економічного розвитку громади. Такий розподіл повинен врахувати необхідність зменшення рівня заборгованості минулих періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

  1.9.Фінансовий відділ здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті, пріоритетності, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимогам цієї Інструкції.

   1.10. На основі результатів аналізу начальник фінансового відділу відповідно до норм, передбачених частиною п’ятою статті 75 Бюджетного кодексу України,  приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту селищного  бюджету.

    1.11. Якщо головний розпорядник у своєму бюджетному запиті подасть розподіл обсягу видатків бюджету на плановий рік, структура якого не відповідає вимогам щодо підготовки бюджетних запитів проекту селищного бюджету (не забезпечує мінімально необхідний рівень функціонування цього головного розпорядника), фінансовий відділ може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

    1.12. Головний розпорядник забезпечує своєчасність, достовірність та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту  та прогнозу селищного  бюджету.

    1.13. У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України.

 

II. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий 2019 рік

та наступні за плановим два бюджетні періоди

 

1.2. Головний розпорядник бюджетних коштів, при заповненні форм бюджетного запиту, забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами  дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості)  а також таких принципів:

пріоритетності, який передбачає спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей бюджету;    

економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;

обґрунтованості витрат, який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг наданих послуг тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

2.2. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою за загальним та спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

2.3. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (зі змінами). При заповненні бюджетних запитів на плановий рік необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду,  враховуючи обсяги їх фактичного надходження у минулому році та стан фактичних надходжень у поточному році.

 2.4. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

 2.5. Звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду повинні бути приведені у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена - зазначаються окремим рядком. При складанні бюджетних запитів слід використовувати економічну класифікацію видатків бюджету, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 „Про бюджетну класифікацію”, Інструкцію щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 року № 333, типову відомчу класифікацію та типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів /тимчасову класифікацію видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (ТПКВКМБ/ТКВКБМС) та кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФК) затверджені наказом МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

 2.6. Для аналізу показників, які застосовуються у формах бюджетного запиту на плановий рік, використовують дані звіту за минулий рік та показники, які затверджені розписом селищного  бюджету на поточний рік (з врахування внесених змін).

 

IІІ. Порядок заповнення Форми -1

 

3.1. Форма-1 (додаток 1) призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

3.2. У Формі -1 зазначаються мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності), здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.

3.3. У пункті 1 зазначається код відомчої класифікації видатків та  кредитування  місцевого бюджету та найменування головного розпорядника.

 3.4. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

- чітке формулювання та лаконічне викладення;

- спрямованість на досягнення певного результату;

  • охоплення всіх галузей (сфер діяльності) головного розпорядника.

3.5. У пункті 3 зазначаються розподіл граничного обсягу видатків загального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1 - 2 зазначаються код та найменування програми;

у графі 3 – відповідальний виконавець;

у графі 4 – код функціональної класифікації видатків та кредитування;

у графі 5 (звіт) – касові видатки відповідно до звіту за попередній       бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням змін;

у графах 7-9 (проект, прогноз) – розподіл обсягу видатків та індикативних прогнозних показників.

3.6. У пункті 4 зазначається розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1 - 2 зазначаються код та найменування програми;

у графі 3 – відповідальний виконавець;

у графі 4 – код функціональної класифікації видатків та кредитування;

у графі 5 (звіт) – касові видатки відповідно до звіту за попередній       бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням змін;

у графах 7-9 (проект, прогноз) – прогнозні показники.

 

IV. Порядок заповнення Форми -2

 

4.1. Форма-2 (додаток 2) призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

4.2. При заповненні Форми -2:

1) доходи – за кодами класифікації доходів бюджету ;

2) видатки - за кодами економічної класифікації видатків бюджету;

3) надання кредитів з бюджету - за кодами класифікації кредитування бюджету.

 4.3. У пунктах 1-3 зазначаються найменування головного розпорядника,  код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету, код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету .

 4.4. У пункті 4 зазначаються мета бюджетної програми та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:

у підпункті 1 - мета бюджетної програми, строки її реалізації;

у підпункті 2 - завдання бюджетної програми;

у підпункті 3 - нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

Мета бюджетної програми визначається відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів”.

Інформація, що наводиться у пункті 4 цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією наведеною у пункті 2 Форми -1.

 4.5. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

У рядку „Надходження загального фонду бюджету” у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 та рядку „Надходження загального фонду бюджету” у графах 3, 7 підпункту 2 пункту 5 автоматично проставляються показники  наведені у графах  5, 6,7, 8, 9 пункту 3 Форми-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

  1. власні надходження бюджетних установ:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код класифікації доходів бюджету 25020200).

Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання при заповненні пункту 15 Форми - 2;

  1. інші доходи спеціального фонду на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;
  2. повернення кредитів до бюджету.

При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватись частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України з урахуванням:

  • нормативно-правових актів, якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду;
  • джерел утворення надходжень спеціального фонду та основних напрямів їх використання; аналізу результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді та очікуваних результатів у поточному бюджетному періоді;
  • показників, які характеризують обсяг видатків спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, - порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

4.6. У пункті 6 зазначаються видатки за кодами економічної класифікації (підпункт 1), надання кредитів (підпункт 2) на плановий бюджетний період та видатки (підпункт 3), надання кредитів (підпункт 4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за економічною класифікацією видатків бюджету або класифікацією кредитування бюджету.

Показники у рядку „ УСЬОГО ” у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 6 та рядку „ УСЬОГО ” у графах 3, 7, 11 підпункту 2 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми -1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку „ УСЬОГО ” у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 Форми-2.

Показники у рядку „ УСЬОГО ” у графах 4, 8, 12, підпункту 1 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у рядку „ УСЬОГО ” у графах  5, 6, 7 пункту 4 Форми -1.

Показники у рядку „ УСЬОГО ” у графах 3 і 7 підпункту 3 пункту 6 та рядку „ВСЬОГО” у графах 3 і 7 підпункту 4 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку „ УСЬОГО ” у графах 3 і 7 підпункту 2 пункту 5 Форми - 2.

Показники у рядку „ УСЬОГО ” у графах 4 і 8 підпункту 3 пункту 6 та рядку „ УСЬОГО ” у графах 4 і 8 підпункту 4 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку „ УСЬОГО ” у графах 4 і 8 підпункту 2 пункту 5 Форми - 2.

 4.7. У пункті 7 зазначаються витрати за бюджетною програмою в розрізі  завдань за загальним та спеціальним фондами.

Показники у рядку „ УСЬОГО ” у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми -1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку „ УСЬОГО ” у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 Форми-2.

Показники у рядку „ УСЬОГО ” у графах 4, 8, 12, підпункту 1 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у рядку „ УСЬОГО ” у графах  5, 6, 7 пункту 4 Форми -1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку „ УСЬОГО ”

У підпункті 2 пункту 7 зазначаються витрати у наступних за плановим двох бюджетних періодах в розрізі програм та завдань.

Показники у рядку „ УСЬОГО ” у графах 3 і 7 підпункту 2 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку „ УСЬОГО ” у графах 3 і 7 підпункту 2 пункту 5 Форми - 2.

Показники у рядку „ УСЬОГО ” у графах 4 і 8 підпункту 2 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку „ УСЬОГО ” у графах 4 і 8 підпункту 2 пункту 5 Форми - 2.

4.8. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Результативні показники бюджетної програми визначаються з дотриманням загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536 (зі змінами), з урахуванням примірного переліку результативних показників бюджетних програм  визначеного Мінфіном.

Кількість результативних показників обумовлюються специфікою бюджетної програми та мають задовольнити потреби аналізу виконання бюджетної програми, тобто головні розпорядники застосовують ті результативні показники, які найкраще характеризують ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми.

Кількість результативних показників за кожним напрямом, як правило, не повинна перевищувати чотирьох.

У графі „Джерело інформації” підпунктів 1 та 2 пункту 8 зазначаються найменування звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.

4.9. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Розподіл видатків на оплату праці необхідно навести у розрізі обов’язкових виплат, стимулюючих доплат та надбавок, премій, матеріальної допомоги та інших виплат.

При цьому, в останньому рядку додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

Обов`язкові виплати включають: основну заробітну плату, обов`язкові надбавки і доплати, згідно із законодавством, у тому числі:


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь